INFOSOFT NUDI PROFESIONALNO INTEGRISANO POSLOVNO REŠENJE PoIS.

MI PRAVIMO SOFTVER. VI PRAVITE BIZNIS.

NAŠA IT REŠENJA

Profesionalna IT rešenja projektovana po svetskim standardima i zahtevima najzahtevnijih korisnika

NAŠE IT USLUGE

Profesionalne IT usluge, od konsultacija, preko uvođenja, obuke, i najzad podrške putem help desk-a

NAŠE REFERENCE

Pogledajte spisak naših top referenci iz različitih poslovnih domena kao što su komunalna preduzeća, hoteli, itd.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice, slobodno nas kontaktirajte putem telefona, email-a ili lično

Struktura PoIS-a

Poslovni Integrisani Informacioni Sistem PoIS je softverski paket koji ima modularnu strukturu, što ga cini veoma fleksibilnim sistemom.

Ova modularnost omogucuje kupovinu pojedinacnih modula, u zavisnosti od potreba klijenta, pri cemu je uvek moguce dokupiti i ostale module, i tako ostvariti kompletnost sistema.

Modularnost takođe omogućuje kvalitetno održavanje i usavršavanje sistema, cime je PoIS dobar izbor na duže staze.

PoIS se sastoji od sledećih modula:

 • Modul neophodan za funkcionisanje informacionog sistema
 • Služi za vodenje evidencije i struktuiranje svih cinilaca poslovanja

 • Osnovni modul finansijskog poslovanja u koji se slivaju podaci iz ostalih modula
 • Služi za vodenje knjigovodstva glavne knjige prema važecim zakonskim propisima
 • Pracenje promena na kontima omoguceno je na nivou :
  • holding kompanije
  • preduzeca
  • sektora ili poslovne jedinice
  • radne jedinice
  • obracunske jedinice
 • Na bilo kom kontu glavne knjige može se definisati posebno pracenje analitike i/ili subanalitike iz kojih ce sinteticki podaci automatski preci u glavnu knjigu:
  • glavna knjiga se oslobada neobaveznih analitika
  • podaci u glavnoj knjizi su maksimalno pregledni
 • Korisniku su na raspolaganju razliciti pregledi i izveštaji
 • Na kraju poslovne godine automatski se formira pocetno stanje za narednu godinu

 • Namenjeno za vodenje raznih analitickih i/ili subanalitickih evidencija, kao što su :
  • kupci,
  • dobavljaci,
  • potrošacki krediti,
  • zalihe robe u prodavnici,
  • racunopolagaci,
  • i slicno...
 • Sve analiticke i/ili subanaliticke evidencije moguce je pratiti i na napred navedenim nižim organizacionim jedinicama unutar preduzeca
 • Knjiženje se vrši jednostavno, a transakcija se odvija na nivou dokumenta :
  • proknjižen dokument je odmah vidljiv kako na analitickoj kartici tako i na raznim drugim pregledima
 • Generiše se dnevnik prometa iz kojeg se automatski vrši prenos u glavnu knjigu
 • U svakom trenutku se mogu dobiti razni pregledi i izveštaji
 • Pocetno stanje se automatski formira za narednu poslovnu godinu i to kao :
  • saldo po analitici i/ili subanalitici
  • ili kao otvoreni racuni po analitici

 • Služi za pracenje prometa, zaliha i utroška repromaterijala kao i rezevnih delova za licnu upotrebu
 • Vodenje zaliha je moguce po želji korisnika po :
  • planskim cenama
  • prosecnim cenama
  • nabavnim cenama
 • Promet materijala se može unositi kao promena :
  • sa vrednošcu materijala
  • bez vrednosti (samo kolicina), gde se kasnije, kad stigne faktura dobavljaca, unosi samo vrednost materijala (automatski se ažuriraju sve prijemnice, otpremnice, trebovanja materijala po raznim nalozima)
 • Uneti dokument može se odštampati na štampacu i služiti kao originalni dokument, tako da je nepotrebno rucno popunjavati obrasce
 • Svi uneseni podaci ispisuju se u dnevnik prometa Materijalnog knjigovodstva i prenose se u modul Analiticko knjigovodstvo i Glavna knjiga
 • Na kraju poslovne godine automatski se formira pocetno stanje za narednu godinu

 • Služi za pracenje troškova i prihoda po :
  • radnim nalozima objektima troška
  • vrstama troškova
 • Troškovi se mogu pratiti na nivou:
  • holding kompanije
  • preduzeca
  • nižim organizacionim delovima unutar preduzeca
 • Uneti dokument može se odštampati na štampacu i služiti kao originalni dokument, tako da je nepotrebno rucno popunjavati obrasce
 • Pregledi i izveštaji su raspoloživi u svakom trenutku
 • Na kraju poslovne godine automatski se formira pocetno stanje za narednu godinu

 • Služi za pracenje prometa robe u robnom poslovanju
 • Roba na zalihi se može voditi po :
 • nabavnoj ceni,
 • veleprodajnoj ceni,
 • maloprodajnoj ceni bez poreza,
 • prodaja robe se može vršiti po cenama iz cenovnika ili po dogovorenim ili zakljucenim cenama
 • Uslovi prodaje (porez, rabat i ostalo) se mogu prijaviti u zakljucnici, ugovoru, pa se kod knjiženja promena na Robnom knjigovodstvu samo poziva na broj zakljucnice iz koje se uzimaju svi relevantni podaci potrebni za formiranje otpremnice
 • Svi dokumenti formirani na osnovu prometa robe se štampaju kao originalni dokumenti
 • Korisniku su na raspolaganju razliciti pregledi i izveštaji;
 • proknjiženi dokumenti se takode ispisuju u dnevnik prometa, i prenose u module Analiticko knjigovodstvo, Maloprodaja, Glavna knjiga i Poresko knjigovodstvo
 • Na kraju poslovne godine vrši se automatsko formiranje pocetnog stanja.

 • Može se koristiti samostalno ili sa modulom Analiticko knjigovodstvo
 • Ako se koristi samostalno potrebno je zadati poslovne partnere, racune i iznose koje želimo platiti u dinarima, nakon cega se vrši štampanje virmana na štampacu
 • Kod korišcenja u sprezi sa Analitickim knjigovodstvom dovoljno je zadati ukupan iznos koji se želi platiti;
  • sistem ce sam predložiti (zavisno od starosti duga ili visine duga) racune koje treba platiti
 • Sistem sam predlaže racune (zavisno od starosti duga ili visine duga) koje treba platiti, a korisnik ponudeno rešenje prihvata ili menja, pa tek onda štampa
 • Omoguceno je i :
  • delimicno placanje iznosa po racunu,
  • kao i povezivanje (umanjenje obaveza za primljene i date avanse) po ispostavljenom racunu
 • Podatke sa ispisanih virmana moguce je po želji sacuvati, da bi se automatski knjižili kada se dobije izvod žiro racuna, i potvrda da je ZOP izvršio uplatu:
  • na taj nacin se ne vrši ponovno unošenje vec postojecih podataka sa izvoda žiro racuna

 • Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s modulima Analiticko knjigovodstvo, Materijalno knjigovodstvo, Robno knjigovodstvo i Maloprodaja
 • Kod samostalnog korišcenja preko racunara se unose svi elementi potrebni za formiranje racuna, a u kombinaciji sa Robnim knjigovodstvom, Materijalnim knjigovodstvom i Maloprodajom :
  • elementi racuna se dobijaju automatski na osnovu otpremnice,
  • ili se preuzimaju podaci iz šifarnika poslovnih partnera, šifarnika robe, materijala ili usluga, kao i cene iz šifarnika cena roba, materijala ili usluga
 • Sistem automatski izracunava iznose kao i ukupan iznos racuna, razne poreze na promet (ako ih ima), i automatski odbija rabate i iznose placane avansom
 • Svi racuni se ispisuju u obliku dnevnika fakturisanja i istovremeno se formiraju podaci za Analiticko knjigovodstvo, Glavnu knjigu i Poresko knjigovodstvo

 • Može se koristiti samostalno ili sa modulom Analiticko knjigovodstvo
 • Ako se koristi samostalno, potrebno je uneti podatke o :
  • poslovnom partneru,
  • broju, iznosu i datumu racuna,
  • iznosu i datumu svih uplata
  • kao i kamatnoj stopi ili broju ugovora odakle se ista preuzima
 • Nakon ovog unosa se racunaju kamatni listovi
 • Kod korišcenja sa Analitickim knjigovodstvom dovoljno je zadati šifru (grupu šifri) poslovnog partnera, analiticki konto sa koje se uzimaju zadate analitike i uneti informaciju o nacinu obracuna kamate (kamate na zatvorene ili otvorene racune);
  • sve ostalo što je potrebno da se racuna kamata, preuzima se iz Analitickog knjigovodstva
 • Po završetku obracuna kamate i formiranja kamatnih listova nudi se još i selekcija obracunatih kamata po poslovnom partneru :
  • tako da se po želji korisnika mogu izbaciti iz obracuna i eventualnog automatskog knjiženja neki poslovni partneri
 • Po želji moguce je odmah i proknjižiti selektovane izracunate kamate

 • Omogucava evidenciju, pracenje i obracun osnovnih sredstava i sredstava zajednicke potrošnje
 • Svi potrebni podaci o osnovnom sredstvu evidentiraju se u šifarniku osnovnih sredstava
 • Pracenje osnovnih sredstava je moguce po :
  • sektoru,
  • poslovnim jedinicima,
  • zgradama,
  • radnicima
 • Moduo obuhvata :
  • unos i knjiženje svih promena na osnovnom sredstvu,
  • obracun amortizacije i revalorizacije,
  • popis osnovnih sredstava
 • Obracun amortizacije se vrši paralelno po minimalnoj (zakonskoj) i uvecanoj stopi, zavisno od broja smena u kojima osnovno sredstvo radi
 • Sve promene i obracuni se ispisuju na dnevniku prometa i prenose se u Analiticko knjigovodstvo i Glavnu knjigu
 • Razni ekranski pregledi omogucuju brz i jednostavan uvid u stanje svakog osnovnog sredstva;
  • osim ekranskih pregleda moguce je sve liste dobiti odštampane i na štampacu

 • Pruža mogucnost obrade i vodenja knjigovodstva zarada zaposlenih bez obzira na vrstu delatnosti holding kompanije (preduzeca), ili nacin obracuna
 • Sve specificnosti obracuna definišu se i prijave u tabele odlucivanja. Nakon što se jednom definiše tabela odlucivanja, to jest nacini obracuna, dovoljno je za svaki mesec ažurirati promenljive velicine kao što su sati rada, analiticka procena, evidencija novih kredita itd...
 • Po unosu parametara obrade u koje spada:
  • unos mesecnog broja sati
  • unos vrednosti boda na prijavljenom nivou pracenja
  • prijava nacina obracuna (akontacija ili konacni obracun)
  • ima/nema storno akontacije (ako je u pitanju konacan obracun)
  • odbijanje kredita da/ne (svi ili pojedini, po prioritetu ili ne)
 • vrši se obracun zarada, i ispis svih potrebnih rekapitulacija, virmana za banku, virmana doprinosa, kredita, samodoprinosa, koverta za radnika, naloga za upis na štednu knjižicu, isplatnih lista i slicno
 • Korisniku su na raspolaganju razliciti izveštaji koji zadovoljavaju zakonske propise i interne potrebe korisnika: spiskovi, koverte, virmani, periodicni izveštaji, prosek primanja radnika i slicno
 • Modul omogucuje formiranje M4 obrasca i ostalih, zakonom propisanih obrazaca
 • I iz ovog modula se formiraju podaci za automatsko knjiženje u module Analiticko knjigovodstvo i Glavna knjiga

 • Omogucuje pracenje podataka o radniku od dolaska u preduzece do daljneg (trajno)
 • Prate se podaci iz prethodnog zaposlenja koji se odnose na radni staž (redovni i beneficirani)
 • Kroz karton radnika se prate :
  • opšti podaci o radniku (podaci o rodenju, prebivalištu, obrazovanju, krsnoj slavi, itd...),
  • podaci za izveštaje zavodu za statistiku i ostalim organizacijama,
  • kao i podaci koji su važni za preduzece (radno mesto, interna kvalifikacija, itd...)
 • Sve promene se arhiviraju, tako da se u maticnim podacima trenutno nalaze važeci podaci, a iz arhive je moguce doci do svih prethodnih podataka
 • U svakom momentu se može dobiti pregled radnika po nekom od definisanih kriterijuma
 • Razmena podataka sa drugim modulima može biti automatska

 • Služi za obracun, naplatu i pracenje komunalnih usluga po vrstama
 • Moguce je pratiti razlicite tipove komunalnih usluga kao što su :
  • voda,
  • kanalizacija,
  • gas,
  • grejanje,
  • smece,
  • kolektivno osiguranje
  • i slicno...
 • Broj komunalnih usluga koje se prate nije ogranicen
 • Moguce je pratiti svaku uslugu nezavisno od drugih i vršiti naplatu svih usluga zajedno
 • Ovaj podsistem omogucuje za sve usluge koje se obracunavaju po mernim instrumentima, pracenje na nivou akontacija i obracuna
 • Unošenje svih promena po mernim instrumentima je lako i jednostavno jer se koristi knjiga hodograma po kojoj se vrši ocitavanje, te se podaci unose brzo i tacno sa automatskom kontrolom dosadašnjih proseka po svakom mernom mestu
 • Na raspolaganju stoje razliciti pregledi i izveštaji
 • Sve promene koje se unose u ovaj podsistem, kao i rezultati obracuna se automatski prenose u Analiticko knjigovodstvo, Materijalno knjigovodstvo i Glavnu knjigu

 • Podsistem iz koga se samo generišu potrebni izveštaji, a koji se odnose na obracunati porez, na promet proizvoda i usluga kao što su :
  • rekapitulacija poreza,
  • knjiga poreza na promet,
  • kumulativni obracun poreza,
  • akontacije za naplatu poreza,
  • virmani za uplatu obracunatih poreza po :
   • opštinama,
   • tarifinim brojevima,
   • uplatnim racunima...

 • Zadovoljstvo nam je što imamo prililu da Vam predstavimo svoju ponudu i iskustvo na uvodenju POS tehnologije u oblasti prometa nafte i naftinih derivata kao i DAS-a (Dopunski asortiman ostale trgovacke robe).
 • Dugogodišnje iskustvo i znanje koje posedujemo, daje nam za pravo da preuzmemo odgovornost za nesmetano funkcionisanje POS sistema koji zajedno sa Vama instaliramo i pustimo u eksploataciju.
 • Mi saradujemo sa najkompetentnijim svetskim proizvodacima POS sistema i periferala. Svoje proizvodace smo odabrali prema najboljim odnosom performansi i cena, pa zbog toga nudimo pouzdana i kvalitetna hardverska i softverska rešenja koja su se pokazala u praksi kao veoma profitabilna.
 • InfoSoft POS sistemi omogucavaju:
  • primenu kod velikih kompanija gde postoji lanac prodavnica, marketa itd.
  • primenu kod pojedinih maloprodajnih objekata sa više registar kasa
  • primenu kod maloprodajnih objekata sa jednom kasom
  • kontrolu prodaje po raznim tipovima prodaje 
  • pracenje zaliha i automatsku nivelaciju zaliha pri promeni cena
  • mogucnost povezivanja opreme u lokalnoj mreži sa centralom u preduzecu
  • definisanje sistema popusta kako za proizvode tako i za potrošace
  • placanje putem keša, bonova, kreditnih kartica, jednokratnih virmana, avansa, kredita, ili kompenzacija
  • RAD SA FISKALNIM ŠTAMPACIMA koji ispunjavaju propisane zakonske uslove za teritoriju SR Srbije i Crne Gore.
 • Prednosti primene POS su mnogobrojne a najznacajnije su:
  • vodenje jedinstvene politike cena koja se generiše na vrhu preduzeca
  • automatska nivelacija zatecenih zaliha robe
  • identifikaciju robe preko bar koda
  • identifikaciju robe preko brzih tastera
  • identifikaciju vrste placanja preko brzih tastera 
  • puna kontrola rada kasira u prodavnici - benzinskoj pumpi
  • automatska primena popusta koji se definišu od strane menadžmenta na vrhu preduzeca za sve ili pojedine kase - benzinske pumpe, za sve ili pojedine proizvode ili grupu proizvoda
  • Fiskalni Z-izveštaj na kraju dana koji sadrži sve potrebne informacije o prometu robe
  • dnevni obracun prodaje za gotovinska placanja
  • automatsko povezivanje virmanske prodaje sa back-office softverom i izdavanje PDV racuna kupcima
  • obracun poreza na promet i za naftne derivate umanjujuci osnovicu za naknade na koju se ne placa porez - PDV- važi za teritoriju Crne Gore
  • Nefiskalni X-izveštaj za primopredaju smene po kasirima, po vrstama prodaje po artiklima kolicinski i vrednosno

 • Omogucava pracenje inventara u upotrebi po reversnim knjižicama i po šifri materijala (inventara)
 • Modul omogucava otpis inventara u upotrebi i to :
  • 100% po stavljanju u upotrebu,
  • odredeni procenat pri stavljanju u funkciju upotrebe,
  • a ostalo procentualno prema roku trajanja izraženo u mesecima i to po reversnim knjižicama, šifri inventara, a sve po datumu stavljanja inventara u upotrebu
 • Na kraju godine ili po potrebi vrši se popis inventara u upotrebi sa obracunom viška, manjka ili rashoda sitnog inventara
 • Svi uneseni kao i formirani podaci ispisuju se u dnevnik sitnog inventara i prenose se u modul Analiticko knjigovodstvo, Materijalno knjigovodstvo i Glavna knjiga
 • Na kraju poslovne godine automatski se formira pocetno stanje

 • Omogucuje pracenje izdavanja putnih naloga, njihov obracun i prenos u blagajnu akonatcije/obracunatog putnog naloga
 • Pored putnog naloga izdaje se nalog za upotrebu sopstvenog vozlila u službene svrhe
 • Omoguceno je postavljanje mesecnog vrednosnog limita za upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe po radniku

 • Modul koji omogucuje planiranje :
  • prihoda (naturalno i vrednosno) i
  • troškova (naturalno i vrednosno)
 • za odabrani predstojeci period, te analizu ostvarenih prihoda/troškova i njihovo poredenje sa planiranim pokazateljima
 • Korisniku je omoguceno generisanje velikog broja razlicitih izveštaja i grafikona

Prezentacija softvera

Ukoliko ste zainteresovani za naše poslovno rešenje, možete zakazati prezentaciju tokom koje ćemo Vam prikazati mogućnosti i prednosti koje PoIS pruža. Prezentacija je besplatna i može se održati u Vašim ili našim poslovnim prostorijama. Kontaktirajte nas.